Authors

Full list A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Boris Yablokov
Ph.D. in History
1 Publications
196 Purchased
Maksim Yakovlev
1 Publications
0 Purchased
Vladimir I. Yakunin
1 Publications
0 Purchased
Igor Yanchuk
Professor of History
1 Publications
15 Purchased
Levent Yanlik
1 Publications
5 Purchased
Alexey Yastrebov
Doctor of Philosophy in Historical sciences, Doctor of Philosophy in Philosophical sciences
1 Publications
2 Purchased
Inessa Yazhborovskaya
7 Publications
0 Purchased
Andrey Yemelyanov
4 Publications
0 Purchased
Alexey Yermolaev
1 Publications
0 Purchased
Nikolay V. Yudin
Candidate of History, Associate Professor
1 Publications
31 Purchased